Istekki kilpailuttaa sosiaalihuollon asiakastietojärjestelmän hyvinvointialueille

Kilpailutuksella hankitaan asiakastietojärjestelmä, jota kaikki Istekin omistajat voivat halutessaan hyödyntää koko hyvinvointialueen laajuisena ratkaisuna sosiaalihuollon asiakastietojen käsittelyä varten. 

Sosiaalihuollon asiakasjärjestelmien uudistusten ja yhdistämisten tarpeita ja vaatimuksia on kartoitettu laajasti yhteistyössä sote-ammattilaisten kanssa. Kilpailutus tehdään usean hyvinvointialueen yhteistyönä. Pohjois-Savon hyvinvointialueen aluehallitus päätti kilpailutuksen käynnistämisestä 25.4.2022, Pirkanmaan aluehallitus oli tehnyt vastaavan päätöksen jo 4.4.2022.

Hajanainen järjestelmäkenttä yhtenäistettävä

Sosiaalihuollossa on haasteena hajanainen järjestelmäkenttä. Jokaisella kunnalla tai sosiaalipalveluja järjestävällä organisaatiolla on ollut oma tietojärjestelmänsä, johon sosiaalipalveluja käyttävien asiakkaiden tiedot on kirjattu. Hyvinvointialueiden toiminnan alkaessa alueille jää useita eri järjestelmiä, jotka eivät keskustele keskenään. Asiakastietolain mukaan sosiaalihuolto velvoitetaan 1.9.2024 alkaen tallentamaan asiakastiedot Kanta-palveluihin, vastaavasti kuten terveydenhuollon potilastiedotkin jo tallennetaan.  

”Sosiaalihuollon ammattilaiselle asiakastietojärjestelmä on yksi tärkeimmistä työvälineistä ja sen tulee tukea päivittäiskirjaamisen, tiedonhaun ja toimintaprosessien sujuvaa toteuttamista. Tavoitteena on myös uuden järjestelmän avulla parantaa sosiaalipalveluiden vaikuttavuutta, tiedolla johtamista, palveluiden kehittämistä ja kohdentamista ja edesauttaa hyvinvointi- ja terveyserojen kaventamista”, kommentoi erityisasiantuntija Päivi Röppänen Istekiltä.

Kuopion kaupungilla sosiaalipalveluiden tukipalveluissa ja Pohjois-Savon UNA hankkeessa projektisuunnittelijana työskentelevä Jaana Kejonen on ollut mukana asiakastietojärjestelmän hankinnassa mm. valmistelemassa työpajoja sosiaalihuollon ammattilaisille.

”Vammaispalveluissa pitkään työskennelleenä sosiaalihuollon ammattilaisena minua ilahduttaa erityisesti se, että tulevan järjestelmän vaatimuksissa on huomioitu kokonaisvaltaisesti ja kattavasti eri ammattilaisten tarpeet ja järjestelmän käytettävyys sekä tiedon löydettävyys. Loppuasiakkaan palvelu tulee nopeutumaan, kun ammattilaisella on kokonaisvaltainen tieto asiakkaan sosiaalipalveluiden tarjonnasta”, Kejonen iloitsee.

Sosiaalihuollon toimintaa tukeva ratkaisu hyvinvointialueen omista lähtökohdista

Asiakastietojärjestelmä perustuu sosiaalihuollon palvelutehtäväluokituksen mukaiseen toimintamalliin ja liittyy sosiaalihuollon asiakastiedon arkistoon. Järjestelmä vastaa moniin tarpeisiin, kuten asiakastiedon hallinta ja jakaminen, raportointi ja tilastointi, koontinäkymä asiakkuuteen, prosessien hallinta, herätteet ja muistutukset, ajanvaraus- ja kalenteritoiminnallisuudet, maksatus ja laskutus sekä integraatiot ja liitynnät.

”In-house yhtiönä ymmärrämme asiakkaan toiminnan ja sen vaatimukset. Pystymme tarjoamaan asiakkaan omat lähtökohdat huomioiden kansalliset vaatimukset täyttävän ratkaisun”, kommentoi Päivi Röppänen Istekiltä.