Hyvä hallinto

Istekki Oy on asiakkaidensa omistama yhtiö, joka on perustettu toimimaan sidosyksikkösuhteessa omistajiinsa. Istekki Oy tuottaa pääasiassa ja ensisijaisesti omistaja-asiakkailleen arvoa tuottavia ICMT-palveluja. Omistajia ovat hyvinvointialueet, kunnat, kuntayhtymät ja yksinomaan kuntien ja kuntayhtymien omistamat yhtiöt ja yhteisöt sekä muut julkisyhteisöt. Yhtiössä ei ole yksityistä omistusta. Yhtiö tarjoaa omistaja-asiakkailleen strategista kumppanuutta ja kilpailukykyisiä palveluja sekä asiantuntijayhteisön, jolla on laajaa osaamista julkishallinnon tietotekniikkaan ja terveydenhuollon teknologiaan liittyvistä ratkaisuista. 

Istekki Oy:llä on hallinto-ohje, jossa määritellään Istekki Oy:n hyvä hallintotapa sekä se, miten se kuvastuu yhtiön johdon vastuissa ja velvollisuuksissa sekä yhtiön toiminnassa. Hallinto-ohje on laadittu mukaillen Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n hallinnointikoodia.

Huomion arvoista on, että yhtiön toiminta perustuu yhtiön arvoihin ja eettisiin periaatteisiin, jotka luovat pohjan oikein toimimisen kulttuurille. 

Osakeyhtiölain (624/2006) säännösten sekä Istekki Oy:n yhtiöjärjestyksen ja osakassopimuksen mukaisesti yhtiön hallinto ja johto jakaantuu yhtiökokouksen, osakaskokouksen, hallituksen ja toimitusjohtajan kesken. Tämän lisäksi toimitusjohtajaa avustaa yhtiön johtamisessa ja yhtiön tavoitteiden mukaisten toimenpiteiden toteuttamisessa johtoryhmä. 

Yhtiöllä on ja sen johtamista määrittävät seuraavat asiakirjat luetellussa pätemisjärjestyksessä: 

  • osakassopimus 
  • yhtiöjärjestys 
  • hallituksen työjärjestys 
  • hallinto-ohje 

Yhtiöllä on myös näitä alemman asteisia toimintaa yleisesti ohjaavia asiakirjoja.

Asiakasomistajat

Kaupungit ja kunnat

Asiakasomistajissamme on 19 kaupunkia ja kuntaa.

Hyvinvointialueet

Toimimme 15 hyvinvointialueella sekä HUS-yhtymän alueella.

In-house yhtiöt ja muut

Istekin asiakasomistajiin kuuluu myös suuri joukko yrityksiä.

Johtoryhmä

Toimitusjohtaja nimittää avukseen johtoryhmän. Johtoryhmä edistää yhtiön etua kokonaisuutena. 

Toimitusjohtaja toimii johtoryhmän puheenjohtajana. Johtoryhmällä ei ole itsenäistä päätösvaltaa, vaan päätöksenteosta johtoryhmän kokouksissa vastaa toimitusjohtaja oman toimivaltansa puitteissa. Kukin johtoryhmän jäsen vastaa oman vastuualueensa mukaisista toiminnoista ja johtoryhmään tuomistaan päätösesityksistä. Johtoryhmä avustaa toimitusjohtajaa yhtiön liiketoiminnan suunnittelussa ja johtamisessa sekä strategisten tavoitteiden suunnittelussa ja saavuttamisessa. 

Lasse Koskivuori

Lasse Koskivuori

Toimitusjohtaja
Marko Pursiainen

Marko Pursiainen

Varatoimitusjohtaja Johtaja, palvelut ja palvelutoimitus
Satu Karttunen

Satu Karttunen

Johtaja, talouden ja toiminnan suunnittelu
satu.karttunen@istekki.fi
+358 40 808 0713
Minttu Lampinen

Minttu Lampinen

Johtaja, viestintä ja markkinointi
Marko Liikamaa

Marko Liikamaa

Johtaja, turvallisuus
marko.liikamaa@istekki.fi
+358 50 413 7278
Tuomo Mujunen

Tuomo Mujunen

Johtaja, asiakaskokemus ja palvelukehitys
Katja Patojoki

Katja Patojoki

Johtaja, ihmiset ja kulttuuri
katja.patojoki@istekki.fi
+358 44 710 9559
Ari Voutilainen

Ari Voutilainen

Johtaja, strategia ja tulevaisuus
Laura Ylitalo

Laura Ylitalo

Johtaja, hankinnat ja vastuullisuus
laura.ylitalo@istekki.fi
+358 44 576 2931

Hallitus

Hallituksen tehtävänä on edistää yhtiön ja sen kaikkien osakkeenomistajien etua.

Hallitus huolehtii yhtiön hallinnon ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä. Hallitus ohjaa ja valvoo yhtiön toimivaa johtoa, nimittää ja erottaa toimitusjohtajan sekä mahdollisen varatoimitusjohtajan tai toimitusjohtajan sijaisen, hyväksyy yhtiön strategian ja valvoo sen toteuttamista. Hallitus hyväksyy yhtiön riskienhallinnan periaatteet, sekä varmistaa johtamisjärjestelmän toiminnan. Hallitus vastaa siitä, että yhtiön kirjanpidon ja varainhoidon valvonta on asianmukaisesti järjestetty, sekä siitä, että yhtiölle on määritelty yhtiön toiminnassa noudatettavat arvot.  

Kari Janhonen

Kari Janhonen

Hallituksen puheenjohtaja
Ilkka Luoma

Ilkka Luoma

Hallituksen 1. varapuheenjohtaja
Jaakko Kekoni

Jaakko Kekoni

Hallituksen 2. varapuheenjohtaja
Jori-Pekka Träskbäck

Jori-Pekka Träskbäck

Hallituksen 3. varapuheenjohtaja
Satu Keskitalo-Makkonen

Satu Keskitalo-Makkonen

Hallituksen jäsen
Vesa Lötjönen

Vesa Lötjönen

Hallituksen jäsen
Terhi Nevala

Terhi Nevala

Hallituksen jäsen
Kati Sweeney

Kati Sweeney

Hallituksen jäsen
Timo Tiainen

Timo Tiainen

Hallituksen jäsen

Yhtiöjärjestys ja -kokoukset

Yhtiön osakkaat käyttävät päätösvaltaansa ensisijaisesti yhtiökokouksessa, joka on yhtiön ylin päättävä elin. Yhtiöllä on kerran vuodessa yhtiöjärjestyksen mukainen varsinainen yhtiökokous, jonka hallitus kutsuu koolle yhtiöjärjestyksen mukaisesti valitsemanaan ajankohtana. Varsinaisen yhtiökokouksen lisäksi voidaan tarvittaessa järjestää ylimääräisiä yhtiökokouksia.  

Yhtiökokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen, osakeyhtiölain ja hallituksen esityksen mukaiset asiat sekä asiat, joiden käsittely yhtiötä sitovassa osakassopimuksessa on päätetty osoittaa yhtiökokoukselle. Yhtiökokouksessa voivat olla läsnä yhtiön osakkaiden lisäksi yhtiön hallituksen jäsenet ja toimitusjohtaja sekä muut henkilöt, joille yhtiökokous myöntää läsnäolo-oikeuden.  

Yhtiökokous vastaa omasta järjestäytymisestään ja kokouksen kulusta laaditaan virallinen allekirjoitettu pöytäkirja, joka säilytetään yhtiön hallussa pysyvästi.