Ilmakuva rannikolta, jossa näky taustalla saaristoa.

Vastuullisuus

Toimimme asiakasomistajiemme tärkeimmän työn mahdollistajana. Työmme perustana on yhteiskunnallisten ongelmien ratkaiseminen teknologiaturvaajana toimien. Huomioimme kaikessa toiminnassamme vastuullisuuden ja se on yksi meidän arvoistamme. Vastuullisista toimintatavoistamme kertovat Suomalaisen työn liiton myöntämät Yhteiskunnallinen yritys – ja Avainlippu-merkit sekä Ekokompassi-ympäristösertifikaatti. Olemme myös mukana Vastuullinen työnantaja -yhteisössä. 

Kestävällä liiketoiminnalla eli vastuullisuudella pyritään parantamaan Istekin kilpailukykyisyyttä tänä päivänä, mutta vahvasti myös tulevaisuudessa. Toteuttamalla vastuullisia valintoja osana liiketoimintaamme tässä ajassa, voimme vaikuttaa siihen millaiselta Istekin toiminta tulevaisuudessa näyttää puhuttiinpa sitten ihmisten hyvinvoinnista, taloudellisesta kyvykkyydestä tai toimintamme ympäristövaikutuksista.

Ilmakuva rannikolta, jossa näky taustalla saaristoa.

Vastuullisuuden painopistealueemme

Vastuullisuuden fokusalueet ovat vahvasti kytköksissä Istekin strategiaan ja arvoihin ja ne ovat näin ollen erottamaton osa kaikkea muuta tekemistämme. 

Vastuullinen ICT

Istekki on vastuullinen ja turvallinen valinta ICMT-kumppaniksi. Tietoturva ja yksityisyyden turvaaminen ovat erityisen merkittäviä vastuullisuusteemoja Istekille, sillä se on vastuussa ICMT-palveluidensa toimivuudesta ja käsittelee huomattavia määriä henkilötietoja. Istekin tavoitteena on olla edelläkävijä sote-alan tietoturvallisuudessa. Istekki kehittää palveluitaan energiatehokkuuden näkökulmasta ja pyrkii huomioimaan kiertotalouden tuomat mahdollisuudet liiketoiminnassaan.

Inhimillisesti tehokas ja psykologisesti turvallinen työyhteisö

Psykologisesti turvallisessa ja inhimillisesti tehokkaassa Ihmisten Istekissä rakennamme sujuvampaa työarkea teknologiaturvaajille. Työarjessa tulemme kohdatuiksi yksilöinä ja rakennamme kaikki osaltamme toimivaa yhteistyötä. Onnistuaksemme, panostamme hyvään esihenkilötyöhön ja pyrimme varmistamaan jokaiselle istekkiläiselle hyvinvointia tukevan työarjen. Hyvinvoivat ja motivoituneet teknologiaturvaajat ovat avaintekijä arvojemme mukaisen asiakaskokemuksen luomisessa.

Vastuullinen yhteiskunnallinen toimija

Istekki on merkittävä yhteiskunnallinen toimija, mikä asettaa korkeat standardit myös sen toiminnan läpinäkyvyydelle. Istekki vaalii reilua yhteistyötä kumppaniensa ja asiakkaidensa kanssa sekä viestii toiminnastaan aktiivisesti sekä sisäisesti että muiden sidosryhmiensä suuntaan. Vastuullisen toiminnan ytimessä on oikein toimimisen kulttuuri, jota Istekki rakentaa varmistamalla, että jokainen istekkiläinen osaa soveltaa Istekin yhteisiä arvoja ja eettisiä periaatteita arjen valinnoissaan.

Istekin hiilijalanjälki

Istekin hiilijalanjälki päästölähteittäin. Ostot ja hankinnat 74%, myytyjen tuotteiden käyttö ja kierrätys 18%, energia 3%, työssäkäyntimatkustus 3%, liikematkustus ja leasing 1% ja muut 2%. Päästöjen palkit ovat kuvaajassa tummansinisellä.

Istekin vuoden 2022 arvioitu hiilijalanjälki on 25 406 tCO2e ja se on laskettu yhteistyössä Third Rock Oy:n kanssa. Selkeästi suurimmat päästöt syntyvät hankinnoista ja ostoista, joiden osuus on 74 % kokonaispäästöistä. Seuraavaksi suurimmat päästöt syntyvät myytyjen tuotteiden käytöstä ja kierrätyksestä. 

Hiilijalanjälkilaskentamme kattaa organisaation koko arvoketjun, eli yrityksen toiminnasta aiheutuvat suorat päästöt (Scope 1), ostoenergiasta syntyvät epäsuorat päästöt (Scope 2), sekä kaikkien myytyjen tuotteiden loppukäytöstä ja tavaroiden ja palveluiden hankinnasta syntyneet päästöt eli epäsuorat päästöt (Scope 3). Laskennassa hyödynnettiin GHG Protocol Corporate Standard –standardia. Mukaan luettavat päästöt rajattiin koskemaan toiminnallista hallintaa, eli organisaation hallinnassa olevat vuokratut ja liisatut hyödykkeet lasketaan myös organisaation päästölähteiksi. 

Lasse Koskivuoren potretti

Arvomme ovat olennainen osa yrityskulttuuriamme ja yhdistävät meitä eri puolilla organisaatiota. Eettiset periaatteemme luovat puitteet, jotka auttavat meitä varmistamaan arvojemme, olennaisten lakien ja sisäisten ohjeistustemme mukaisen toiminnan. 

Meidän on toimittava oikein riippumatta siitä, missä olemme, kenen kanssa tai millaisessa tilanteessa toimimme. Työkulttuuri, jossa emme tingi oikein toimimisesta missään olosuhteissa, luo perustan pitkän aikavälin menestyksellemme. Tärkeä osa oikein toimimisen kulttuuriamme on, että jokainen Istekin nimissä toimiva henkilö kokee voivansa tuoda esiin huolenaiheensa ja voi luottaa siihen, että Istekki ryhtyy asianmukaisiin toimiin epäkohtien ratkaisemiseksi. 

Me olemme jokainen vastuussa oikein toimimisen kulttuurin rakentamisesta oman käytöksemme sekä tekemiemme päätösten ja valintojen välityksellä. Siksi meistä jokaisen on sisäistettävä nämä eettiset periaatteet ja käytettävä niitä ohjaamaan työtämme oikeaan suuntaan. Jokaisella valinnalla on merkitystä!  

Lasse Koskivuori, toimitusjohtaja, Istekki Oy ​​​​​​​ 

Eettiset periaatteet tuovat arvomme konkreettisemmiksi toimintaa ohjaaviksi periaatteiksi

Jokaisessa organisaatiossa on eettisiä huolenaiheita ja riski arvojen vastaiseen käyttäytymiseen. Niin meilläkin. Yhteiset eettiset periaatteemme auttavat meitä vahvistamaan toivottuja käyttäytymismalleja ja toimimaan työssämme eettisesti kestävällä tavalla. 

Eettiset periaatteet yhdessä strategian, arvojen ja muiden toimintaohjeiden kanssa muodostaa kokonaisuuden, joka ohjaa meitä toimimaan sekä sisäisesti, mutta myös suhteessa ulkoisiin sidosryhmiin. 

Eettiset periaatteet ovat olennainen osa toimintatapaamme ja sitä, miten suhtaudumme erilaisiin asioihin ja tilainteisiin. 

Haluamme toimia oikein – Istekillä on käytössä nimetön ilmoituskanava  

Pyrimme ylläpitämään avoimuuden ilmapiiriä ja korkeaa etiikkaa yhtiömme liiketoiminnassa. Istekin eettiset periaatteet on laadittu Istekin toimintaa ohjaavien arvojen – johtajuus, asiakkaan menestys, vastuullisuus, yhteistyö ja rohkeus -pohjalta. Nämä periaatteet muuttavat arvomme konkreettisemmiksi toimintaperiaatteiksi, joiden tulisi aina olla perustana päivittäisessä toiminnassamme ja päätöksenteossamme. 

Eettinen ilmoituskanava 

Eettinen ilmoituskanava tarjoaa mahdollisuuden ilmoittaa epäillyistä väärinkäytöksistä luottamuksellisesti. Se on työkalu korkean liiketoimintaetiikan ylläpitämiseksi ja asiakkaiden luottamuksen säilyttämiseksi. 

Milloin ilmoitus tulee tehdä?  

Ilmoitus tulee tehdä Istekin eettisten periaatteiden vastaisesta tai lainvastaisesta toiminnasta. Istekissä kannustamme työntekijöitä ensisijaisesti avoimeen
vuoropuheluun.
 Eettinen ilmoituskanava on viimesijainen keino ilmoituksen tekemiseksi. 

Ilmoituksen käsittely on suojattua 

Ilmoituskanavaa hoitaa ulkopuolinen kumppani, WhistleB, nimettömyyden varmistamiseksi. 

Ekokompassi

Olemme laatineet Istekissä ympäristöohjelmaa ja saaneet Ekokompassi-sertifikaatin syyskuussa 2021. Ympäristölupauksemme on ” Hyvinvoivan ympäristön puolesta”. 
 
Huomioimme hyvinvoivan ympäristön tehdessämme valintoja hankinnoissa, energian kulutuksessa ja henkilöstömme päivittäisessä toiminnassa. Viestimme vastuullisesti ja avoimesti, jotta ympäristön suojelusta tulisi yhteinen asiamme. 

Ekokompassi logo

Miksi Ekokompassi?

Luonnon monimuotoisuus on vähenemässä eri puolilla maapalloa. Erilaiset luonnonmullistukset, ääri-ilmiöt ja ilmastonmuutokset vaikuttavat meihin kaikkiin entistä enemmän. 

Välitämme Istekissä hyvinvoivasta ympäristöstämme, siksi vähennämme ympäristökuormaa ja suojelemme luontoa sekä autamme asiakkaitamme heidän ympäristötavoitteissaan.

Mikä Ekokompassi?

 • Ympäristöjärjestelmä ja sertifikaatti, joka auditoidaan ulkoisesti 
 • Kymmenen kriteeriä, joiden noudattamiseen organisaatio sitoutuu 
 • Räätälöidään asiakkaan ja toimialan tarpeisiin 
 • Pohjautuu ISO 14001 -standardiin 
 • Suomen luonnonsuojeluliiton omistama 

Miten vaalimme ympäristötavoitteita? 

 • Arvioimme ympäristövaikutuksia 
 • Suunnittelemme vuosittaisen ympäristöohjelman 
 • Koulutamme istekkiläisiä 
 • Toimimme luonnon hyväksi 
 • Mittaamme tuloksia
 • Seuraamme säännöllisesti 

Jokaisen istekkiläisen panos on tärkeä ja pienilläkin valinnoilla on suuri merkitys.  Tiedotamme ja koulutamme henkilöstöä Ekokompassista. Ympäristöasiat ovat meille tärkeitä ja koko Istekin juttu. Käy tutustumassa Ekokompassiin ja innostu lähtemään mukaan tärkeään ympäristötyöhön: https://ekokompassi.fi/ 

Kädet, jotka pitelevät pientä kasvin taimea.

Vastuullisen työpaikan periaatteet

Vastuullisen työpaikan periaatteet

Istekki on mukana Oikotien Vastuullinen työpaikka -yhteisössä ja sitoutunut noudattamaan sen periaatteita.

1. Kunnioitamme työnhakijaa.  

Viestimme vuorovaikutteisesti, inhimillisesti ja selkeästi työnhakijoillemme.

2. Perehdytämme työhön kunnolla.  

Tarjoamme työhön tarvittavan perehdytyksen ja tukea itsenäisen työskentelyn alkaessa. Uudella työntekijällä on aina ensimmäisessä työvuorossa mukana kokeneempi työkaveri. Työturvallisuuteen perehdytetään etenkin työsuhteen alkaessa.

3. Esihenkilömme ovat työntekijöitä varten.  

Työntekijöillemme on selkeää oman esihenkilön rooli ja käytettävyys. Esihenkilömme ovat koulutettuja auttamaan ja tunnistamaan ennakoivasti työntekijöiden kohtaamia ja esiintuomia haasteita. 

4. Tarjoamamme työ on merkityksellistä, jossa saa kehittyä. 

Säännöllisillä kehityskeskusteluilla huomioimme sekä työntekijöiden halut että mahdollisuudet kehittyä ja edetä työssään. Tarjoamme mahdollisuuden vaikuttaa omaan työnkuvaan, jotta työ on ja tulee jatkossakin olemaan merkityksellistä. 

5. Puutumme syrjivään kohteluun heti.  

Kohtelemme työntekijöitä oikeudenmukaisesti palkkauksen, työtehtävien ja roolien suhteen. Meillä kannustetaan jokaista olemaan oma itsensä, emmekä syrji ketään. Työntekijöille on selkeästi viestitty, kuinka he voivat välittää tietoa kohtaamistaan epäkohdista. Kaikkiin epäkohtiin puututaan. 

6. Huolehdimme työntekijöidemme hyvinvoinnista. 

Työpäivien pituudet ja resursointi suunnitellaan niin, että ne mahdollistavat jaksamisen työssä ja etteivät työntekijät ylikuormitu. Meillä kuunnellaan työntekijää ja joustetaan elämän eri vaiheissa. 

7. Maksamme kohtuullista palkkaa.   

Palkka on tärkeä motivaatiotekijä, joka lisää myös työn merkityksellisyyden kokemusta. Palkkojen perusteiden tulee olla organisaatiossa avoimet ja selkeät. Työntekijän tulee saada palkka ajoissa ja oikein. 

Vastuullinen työnantajuus merkitsee montaa asiaa

Se on pidempiaikainen strategia sekä päivittäisiä tekoja. Se on uusia käytäntöjä, onnistuneita kokemuksia, avointa viestintää, oikeudenmukaisuutta, rehellisyyttä, halua kehittyä, rohkeutta, innovaatioita, inhimillisyyttä ja välittämistä. Onnistuneet työelämäkokemukset rakentuvat kaikista työsuhteen elinkaaren tärkeistä kohtauspisteistä.
Kaksi henkilöä kahvitauolla