Blogi: Istekissä rakennetaan tuotteistettua tietoalustaa sote-tietojen hyödyntämiseen

Marja Kaurannan potretti vaaleta taustaa vasten.

Sote-palvelutuotannon tietojohtamisessa ja palvelukokonaisuuksien kehittämisessä keskeisenä mahdollistajana on luotettava ja kattava tietopohja hyvinvointialueen potilas- ja asiakastie­doista. Tällä hetkellä alueita haastaa laaja tietojärjestelmäkenttä, entisten sairaanhoitopiirien ja kuntakohtaisten tietojärjestelmä- ja teknologiaratkaisuiden erot ja päällekkäisyydet. Yhtenäisen tiedon puute, sirpaleinen järjestelmäkenttä ja heikko datan laatu vievät pohjaa tietojohtamiselta ja hidastavat kehittämistyötä.

 

Tarkoituksenmukaiset ja riittävän tehokkaat tietojärjestelmät ovat välttämättömiä ja jopa kriittisiä sosiaali- ja terveydenhuollon organisaatioi­den toiminnan mahdollistajia ja palveluiden toteutusvälineitä

 

  • Oikein valitut työvälineet tehostavat tiedon keräämistä, käsittelyä, säilyttämistä, jakamista ja hyödyntämistä.
  • Yhtenäiset toimintamallit, tiedonhallinta, ja tietopohja mahdollistavat johtamis-, ohjaus-, seuranta-, valvonta- ja arviointitehtävien toteuttamisen.
  • Ilman hyvin rakennettua tietopohjaa ei voida rakentaa merkityksellisiä ja oikeellisia tietotuotteita, koska tietoja ei välttämättä pystytä yhdistelemään ja jatkojalostamaan vaaditulla tavalla.

Monimutkaisten tietoprosessien ja tiedon laadun ymmärtämiseksi tarvitaan käsitteellisiä välineitä, käytännön toimintamalleja ja konkreettisia työkaluja.

Tietopolitiikka, tiedonhallintapolitikka, tietoturva- ja tietosuojapolitiikka liitteineen sisältävät kokonaiskuvan vastuista ja tehtävistä koko tiedon elinkaaren ajan. Niillä varmistetaan, että data on saatavilla oikeille ihmisille oikeaan aikaan ja että se on luotettavaa ja turvallista.

 

Tuotteistus mahdollistaa tasalaatuiset ja monistettavat ratkaisut sekä kustannusvaikuttavan tietojohtamisen kehittämistyön

Tuotteistetun sote-tietoalustan perustana on yhdenmukainen tietoarkkitehtuuri ja dokumentoidut tehokkaat tietovarastoinnin prosessit. Systemaattisella kehittämistyöllä luomme modernin tietoalustan ja työvälineistön, mikä mahdollistaa muuttuvien tietotarpeiden joustavan tiedon siirron ja kehittyneen analytiikan sekä tekoälyn hyödyntämisen. Perustason raportoinnista päästään ennustavalle ja ohjaavalle raportoinnin ja tiedon hyödyntämisen tasolle.

 

Data ja analytiikka -ryhmässä olemme käynnistäneet tuotteistetun tietoalustan kehittämistoimenpiteet tietoarkkitehtuurin yhdenmukaistamisen varmistamiseksi

Kevään 2024 aikana kuvaamme tietoalustan ydinprosessit ja sovimme toimintatavoista sekä selkeytämme eri toimijoiden roolia.

Istekin sisäisellä investointirahalla toteutamme tietoalustan kehitysympäristön. Sen tavoitteena on parantaa tuote- ja prosessikehitystä sekä saada näkyvyyttä oikeisiin valintoihin tulevaisuutta varten.

Lisäksi meillä on tarkoituksena käynnistää hyvinvointialueiden tietojohtamisen vastuuhenkilöiden kanssa säännölliset yhteiset tapaamiset. Alueiden yhteiskehittämisellä saadaan synergiaetuja ja kustannussäästöjä tiukassa taloudellisessa tilanteessa.

Kirjoittaja:
Marja Kauranta
johtava asiantuntija