Palvelut kunta- ja sote-päättäjille

 

Toimialariippumattomat palvelut

Tarjoamme kaikille Istekin asiakkaille toimialasta riippumattomia ICT-palveluita, tiedolla johtamisen ja informaation hallinnan alustapalveluita sekä turvallisuuspalveluita. Tiivis yhteistyö muiden liiketoimintayksiköiden ja asiakkaiden kanssa takaa meille alan tehokkaimman kumppaniverkoston.

ICT-ratkaisumme kattavat koko ketjun konesaleista ja pilvestä aina loppukäyttäjän työpöydälle saakka. Palvelumme suunnitellaan ja rakennetaan aina asiakaslähtöisesti huomioiden tarpeeseen soveltuvan ratkaisun tietoturva, yhteensopivuus muun ympäristön kanssa sekä kustannustehokkuus. Turvallisuuden, luotettavuuden ja toimivuuden lisäksi yhtä tärkeää meille on, että asiakas menestyy omassa liiketoimin-nassaan palveluidemme tukemana.

Infrastruktuuripalvelut

Tarjoamme nykyaikaiset, luotettavat ja skaalautuvat infrastruktuuripalvelut omista korkean käytettävyyden ympäristöistä sekä haluttaessa hyödyntäen julkisia eri toimijoiden pilviratkaisuja. Infrastruktuuripalvelut kattavat konesali- ja palvelinkapasiteettipalvelut, hybridipilviratkaisut ja pilvi-integraatiot, pääsynhallintaratkaisut sekä tietoliikenneratkaisut avaimet käteen -kokonaispalveluna.

Loppukäyttäjäpalvelut

Olemme mukana loppukäyttäjiemme arjessa helpottamassa päivittäistä työn tekemistä. Tarjoamme lop-pukäyttäjillemme nykyaikaiset ja hallitut päätelaitteet palveluineen. Asiakas voi halutessaan hankkia päätelaitteet meiltä elinkaaripalveluna, joka varmistaa, että loppukäyttäjällä on aina ajanmukaiset työvälineet, eikä ikäviä kustannuspiikkejä laitteiden uusimisesta aiheudu. Päätelaitteen palveluita ovat muun muassa monipuoliset viestintäratkaisut, virtuaaliset työpöytäratkaisut sekä mahdollisissa ongelmatilanteissa nopeasti auttava palvelupistepalvelu. Tarvittaessa tarjoamme apua tietoteknisissä ongelmissa myös paikanpäällä. Jotta loppukäyttäjämme voisivat hyödyntää nykyaikaisia palveluitamme työssään mahdollisimman paljon, tarjoamme kattavat koulutuspalvelut sopivasti toimitettuna huomioiden loppukäyttäjien erilaiset vahvuudet.

Turvallisuuspalvelut

Tuotamme kokonaisvaltaisia turvallisuuspalveluita.  Mitoitamme turvallisuusratkaisut asiakkaan kanssa yhdessä tehtyyn riskiarvioon perustuen. Istekin erityisiä vahvuuksia turvallisuuspalveluissa ovat vankka ICMT(information, communication and medical technology) -osaaminen yhdistettynä asiakkaiden toimialatuntemukseen. Turvallisuusosaamista kehitetään liiketoimintalähtöisesti asiakkaan strategian ja operatiivisen toiminnan varmistamiseksi. Me Istekissä uskomme vakaasti Digitaaliseen palveluarkkitehtuuriin ja sen tuomiin etuihin. Digitalisoinnissa ja ICMT-palveluiden tuottamisessa on otettava nykyaikaiset turvallisuusratkaisut ja asiantuntijuus kiinteäksi osaksi jokapäiväistä toimintaa.

Toimialariippumattomien palvelujen päähyödyt kunta- ja sote-päättäjille

 

Sote-palvelut

Olemme mukana sote-asiakkaidemme arjessa järjestämällä tarpeisiin perustuvia, toimintaa tukevia ICT -kokonaispalveluita tämän päivän sekä huomisen tarpeisiin. Työskentelemme yhdessä sosiaali- ja terveydenhuollon, hyvinvointipalveluiden sekä näihin liittyvien tukipalveluiden kanssa tarjoamalla istekkiläisten sekä valittujen kumppaneiden asiantuntijat ja palvelut paikalliseen, alueelliseen sekä kansalliseen käyttöön yhteisten ratkaisujen varmistamiseksi.

Potilas- ja asiakastietojärjestelmäpalvelut

Tarjoamme kattavat tietojärjestelmäpalvelut asiakas- ja potilastietojärjestelmien ylläpitotehtäviin, jossa Asiakkaan vastuulla on vain järjestelmän käyttö ja Istekki hoitaa niin teknisen kuin sisällöllisen tuen ja toimittajayhteistyön. Olemme myös tiiviisti tekemässä tietojärjestelmien elinkaarisuunnittelua ja kehittämisen suunnitelmia yhteistyössä asiakkaan kanssa ja vastaamme kehityshankkeiden käytännön toteutuksesta teknisesti ja myös tietojärjestelmäkoulutusten osalta. Tekniset ympäristöt ovat suunniteltu vastaamaan SOTE-sektorin kriittistä ympärivuorokautista toimintaa. Asiakas voi näin keskittyä omaan ydintoimintaansa tarjoamamme kokonaispalvelumallin avulla.

Integraatiopalvelut

SOTE-sektorilla on paljon erikoisalakohtaisia tietojärjestelmiä, joiden tulee kommunikoida keskenään muodostaen yhtenäisen ja eheän kokonaisuuden sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisten kannalta. Tietojen liikkuvuuden turvaamiseksi Istekki tuottaa asiakkailleen keskitettyjä integraatiopalveluja joissa tietojärjestelmien väliset integraatiot toteutetaan Ensemble-integraatioalustalla. Keskitetyn alustan avulla voimme valvoa kaikkia tietojärjestelmäintegraatioita ja reagoida mahdollisiin ongelmatilanteisiin, jotka voivat olla toiminnan kannalta hankalia ja johtavat aina varasuunnitelmien käyttöönottoon esimerkiksi, jos sairaalalähete-palaute liikenne ei toimisi. Tarjoamme uusien integraatioiden suunnittelua ja toteutusta sekä jatkuvaa valvonta ja ylläpitopalvelua. Integraatiopalvelumme sisältävät terveydenhuollon HL7-liikenteen, taloushallinnon ja muut yleiset liittymät ja liityntäpisteen kansallisiin terveydenhuollon palveluihin (sähköinen lääkemääräys ja potilastiedon arkisto).

 

Sote-palvelujemme päähyödyt kunta- ja sote-päättäjille

Terveyden ja hyvinvoinnin teknologiapalvelut

Terveyden ja hyvinvoinnin teknologian asiantuntijuus on Istekin erityisvahvuus ja palveluintegraation tärkeä osa-alue. Tuotamme asiantuntijapalveluita, jotka tukevat asiakkaiden teknologiaan liittyviä uudistamistarpeita.

Olemme mukana asiakkaan tukena terveydenhuollon laitteiden koko elinkaaren aikana hankinnasta, käyttöönottoon ja ylläpitoon (vikakorjaukset ja määräaikaishuollot) sekä laitteiden turvallisessa poistossa. Tunnemme lääkintälaitteisiin liittyvän direktiivin vaikutukset ja tuotamme tekniset ratkaisut direktiivin mukaisesti ja hoidamme huoltohenkilöstön koulutukset ja sertifioinnit myös laitetoimittajien vaatimusten mukaisesti sekä ylläpidämme direktiivin mukaista laiterekisteriä. Olemme myös asiakkaan edunvalvojana sopimusten teossa ja hankinnoissa sovittavien takuiden ja tarvittavien ominaisuuksien arvioinnissa. Otamme huomioon myös laitteiden liitettävyyden asiakkaan tietoverkkoon ja tietojärjestelmiin, koska lääkinnällisten laitteiden ja tietojärjestelmien integraatio on kasvanut ja kasvaa edelleen tulevaisuudessa.

Kunta- ja maakuntapalvelut

Suunnittelemme ja järjestämme kokonaispalvelut kaikille kunta-asiakkaille. Olemme myös aktiivisesti mukana rakentamassa edellytyksiä maakuntatasoisille ICT-ratkaisuille. Luomme asiakkaille selkeitä polkuja kohti yhteisiä ratkaisuja ja palveluita toimialasta riippumatta.

Johtaminen ja kuntaratkaisumme ovat mukana laajasti asiakkaiden toiminnassa johtamisen, hallinnon, raportoinnin, tiedonhallinnan ja tietojärjestelmäpalveluiden toiminnoissa. Suunnittelemme uudet ratkaisut asiakas- ja toimintalähtöisesti, jossa tekniset tarpeet määritellään toiminta- ja liiketoimintaprosessien kehittämisen kautta. Ratkaisumme ottavat huomioon asiakkaan toiminnan kriittiset tarpeet ja tietovirtojen vaatimat ratkaisut. Ratkaisuissa huomioidaan kansallisen arkkitehtuurin linjaukset ja pyrimme luomaan seudullisesti yhteisiä ratkaisuja päällekkäisyyksiä välttäen.

Olemme tiiviisti mukana tekemässä asiakasratkaisujen elinkaarisuunnittelua ja kehittämisen suunnitelmia yhteistyössä asiakkaan ja valikoitujen tietojärjestelmätoimittajien kanssa. Vastaamme kehityshankkeiden käytännön toteutuksesta teknisesti ja myös tietojärjestelmäkoulutusten osalta. Tietojärjestelmäpalveluiden tekniset ympäristöt ovat suunniteltu vastaamaan nykyajan vaatimuksiin. Asiakas voi näin keskittyä omaan ydintoimintaansa tarjoamamme kokonaispalvelumallin avulla.

Tietojärjestelmäpalvelut

Tarjoamme nykyaikaiset tietojärjestelmäpalvelut omista korkean käytettävyyden ympäristöistä tai tarvittaessa hyödyntäen julkisia eri toimijoiden pilviratkaisuja. Tietojärjestelmäpalveluissa huomioidaan tietojärjestelmän ja tähän liittyvän palvelun elinkaarivaatimukset eri vaiheissa mm. myynti-, toimitus-, ylläpito-, toimittajanhallinta- ja palvelunhallinta. Tietojärjestelmien käyttöönotossa huomioidaan asiakkaan, liiketoiminnan- ja loppukäyttäjien tarpeet sekä tietojärjestelmäpalveluiden elinkaari.

Tietovarasto- ja raportointipalvelut

Tiedosta tehoa johtamiseen ja tukea päätöksentekoon sekä toiminnan suunnitteluun. Laadukas toiminta ja laadukkaat palvelut edellyttävät oikeanlaista ja oikea-aikaista panostusta oikeisiin panostuskohteisiin.

Tarjoamme nykyaikaiset tietovarasto- ja raportointipalvelut johtamisen, liiketoiminnan sekä asiakastoiminnan vaatimuksiin. Olemme toteuttaneet raportointiratkaisuja liiketoimintajohtamisen, perusterveydenhuollon, erikoissairaanhoidon, talous- ja henkilöstöhallinnon sekä prosessiohjauksen vaatimuksiin.

Kunta- ja maakuntapalvelujemme päähyödyt kunta- ja sote-päättäjille

 

Uudet liiketoiminnat

Tehtävämme on tunnistaa Istekin ja asiakasorganisaatioiden tulevaisuuden tarpeita ja uusia liiketoimintamahdollisuuksia sekä määritellä niitä palvelevia uusia liiketoimintakonsepteja. Tarjoamme asiantuntijapalveluja ja instrumentteja, jotka auttavat teknologian ja markkinoilla tapahtuvien muutosten hallinnassa. Lisäksi toimimme Istekin ulkoisen viestinnän ja markkinoinnin yksikkönä.
 

 

Asiakkaamme kertovat
"Kuntalaisten ja asiakkaiden vaatimukset palvelusta ja nopeudesta ovat kasvaneet. Julkisen sektorin paineet tätä myötä kasvavat, kuntien pitäisi taipua samaan elämänrytmiin. Siinä sähköiset järjestelmät ovat suurena apuna. Kunnassa ei ole tällä hetkellä riittävää ICT-osaamista, mitä tänä päivänä digitaalisuus vaatii. Siksi teknisen asiantuntijan rooli on ulkoistettu Istekille. Istekiltä olemme saaneet asiantuntijuutta ja ratkaisumalleja ja olemme antaneet heille myös kuntasektorin ymmärrystä."

Toni Auvinen

Tuusniemen kunta

Palveluidemme päähyödyt kunta- ja sote-päättäjille

Toimialariippumattomat palvelut

 • Toimialatuntemus takaa liiketoimintaa tukevia ICT-ratkaisuja
 • Luotettavia ja turvallisia infrastruktuuripalveluita
 • Maksimaalinen hyöty palveluista kattavan koulutuksen ja ohjeistuksen sekä nopean tuen avulla
 • Tieto- ja kyberturvallisuuspalvelut toimivat asiakkaan liiketoiminnan mahdollistajana ja operatiivisen toiminnan varmistajana

Sote-palvelut

 • Pitkäjänteistä toimintaa tukevia ratkaisuja päällekkäisyyksiä välttäen ja toimivia kokonaisuuksia käyttäen vahvaa integraatio-osaamista
 • Yllätyksettömiä hankintoja suunnitelmallisuuden avulla
 • Ydinjärjestelmiä, jotka tukevat tavoitteita ja tuottavat oikeaa tietoa johtamisen tueksi
 • Automatisoitua asioiden edistämistä, joka parantaa tehokkuutta
 • Sairaalassa olevat ja kotiin vietävät laitteet tukevat toimintaa ja tehostavat prosesseja
 • Henkilökunnan resursseja vapautuu hyödyllisempään työhön

Kunta- ja maakuntapalvelut

 • Tiedosta tehoa ja tukea johtamiseen, päätöksentekoon ja toiminnan suunnitteluun
 • Voimavarat ja resurssit voidaan suunnata tuottavampiin ja vaikuttavampiin kohteisiin tietoa hyödyntämällä
 • Pitkäjänteisiä ratkaisuja päällekkäisyyksiä välttäen
 • Palvelut maakunnallisesti hyödynnettäviä
 • Kumppanina tarjoaa osaamista palvelu- ja ratkaisukehityksen eri vaiheisiin aina vaatimusmäärittelystä ylläpitoon
 • Riippumattomuutta tietojärjestelmistä tietovaraston avulla

Ainutlaatuista Istekissä

 • Kattava julkisen terveydenhuollon ja keskeisten kuntapalvelujen tuntemus samassa organisaatiossamme.
 • Terveyden ja hyvinvoinnin teknologian palveluyksikkö osana yhtiötä, vastaavaa ei ole muualla Suomessa.