Siirry sisältöön

ASSI-kehitysprojekti - kumppanuudella vaikeuksien kautta voittoon

06.10.2017 | Ammattilaiset


Pohjois-Savon sairaanhoitopiirissä (PSSHP) päätettiin viedä tiedolla johtaminen ja johdon raportointi aivan uudelle tasolle. Kumppaniksi ja koordinoijaksi haluttiin Istekki ja sen asiantuntijoiden tekninen osaaminen.

Tavoitteen toteuttaminen käynnistettiin vuonna 2014 ASSI-kehitysprojektilla, jonka lopputuloksena uusi tietovarasto ja alustaratkaisu otettiin onnistuneesti tuotantokäyttöön keväällä 2017.

Kehitysprojektissa suunniteltiin yhteistyössä BI-ratkaisua (BI - Business Intelligence, tiedolla johtaminen), joka mahdollistaa ajantasaisen ja helposti tulkittavan tiedon saamisen. Tiedon määrä kasvaa ja tieto muuttuu joka päivä - tietovirrasta on kyettävä seulomaan olennaiset asiat hyödynnettäväksi toiminnan kehittämiseen ja toisaalta helpottamaan päätöksentekoa.

Aikaisemman, jo monilta ominaisuuksiltaan haasteita aiheuttaneen, tietovaraston tilalle rakennettiin nykyaikainen, kestävä, ylläpidettävä ja laajennettava tietovarasto sekä alusta tulevaisuuden raportoinnille.

”Tavoittelimme erilaista raportointia kuin ennen - porautumista tietoihin, tapahtumien tasoista ja ajantasaista tietoa sekä visuaalista tiedon esittämistä. Meille on tärkeää myös joustavuus raporttien työstämisessä ja mahdollisuus laatia niitä itse”, kertoo PSSHP:n projektipäällikkönä kehitysprojektissa toiminut Heini Koskenvuori.

Kansallisen sote-uudistuksen myötä myös palveluiden järjestämisen rakenne vaatii ICT-toteutukselta tietojen saatavuutta ja yhdistämistä. Sote-tietopaketteihin perustuvalla raportointi- ja ohjausmallilla on keskeinen osa meneillään olevaa sote- ja maakuntauudistusta. Tietojen mallintaminen yhdenmukaiseen muotoon mahdollistaa myös kansallisella tasolla tietojen vertailukelpoisuuden ja hyödynnettävyyden eri tilanteissa ja päätöksenteon tukena. STM:n ja Sitran koordinoimana testattiin sote-tietopakettien käyttöönottoa palvelupakettipilotissa myös PSSHP:ssa tekemällä testipoimintoja uudesta tietovarastosta.

Uudella tietovarastolla on paljon muitakin hyödyntämismahdollisuuksia, mitä vanhalla järjestelmällä ei ole ollut. Esimerkkinä KYSin päivystyksen käytössä oleva ruuhkamittari. Se on täysin modernia data-analytiikkaa hyödyntävä ja lähes reaaliaikainen raportointi päivystyksen ruuhkatilanteesta. ”Näillä välineillä pystytään nyt oikeasti ja aika joustavasti tekemään muutakin, kuin mitä on perinteisesti ajateltu johdon raportointivälineillä tehtävän. Tämä mahdollistaa uudenlaisten sovellutuksien rakentamisen tiedolla johtamisen tueksi”, selvittää Koskenvuori.

 

"KYSin ja Istekin välinen projektiryhmän työskentely tiivistyi kumppanuudeksi, jossa osapuolien tiedot, osaaminen ja arvot yhdistyivät tulokselliseksi toiminnaksi."

Kehittämisprojekti

Assi-projekti (2014 - 2017) oli kehitysprojekti, joka tyypillisesti vaatii organisaatioilta paljon ponnisteluja, resursseja ja aikaa. Muutosjohtamisen näkökulmasta ne kuluttavat henkilöresursseja ja onnistuneen lopputuloksen kannalta projektiryhmän tiivis yhteistyö on tärkeässä avainasemassa. Edellä mainitut kehitysprojektin yleiset piirteet kuvaavat hyvin myös Assi-projektia.

”Projektin aikana työskentelytapoja ja osaamista hiottiin useasti. Kävimme välillä hyvinkin tiukkaa ja asiallista keskustelua projektin tuloksellisuudesta ja vaatimuksien ymmärtämisen hankaluudesta. Lukuisten työpajojen ja yhdessä käytyjen rakentavien keskusteluiden pohjalta projekti alkoi tuottaa tuloksia ja lopulta asiakkaan ja Istekin välinen projektiryhmän työskentely tiivistyi kumppanuudeksi, jossa osapuolien tiedot, osaaminen ja arvot yhdistyivät tulokselliseksi toiminnaksi”, kertoo projektin vaiheista Istekin projektipäällikkönä loppuvaiheessa toiminut Petri Ruotsalainen.

”Lukuisten iteraatiokierroksien ja vaatimuksien loppuun saattaminen projektin aikana ja varsinkin loppuvaiheessa tuntui ikuisuudelta. Yhdessä sovitut ja tavoitellut päätepysäkit välillä karkasivat, vaikka ne olivat äsken aivan nenän edessä. Asiakkaan projektipäälliköiden periksiantamattomuus projektille asetettujen vaatimusten täyttämisen suhteen oli tinkimätöntä. Tämän voisimme laskea yhdeksi merkittävistä onnistumisen avaimista, unohtamatta oikeassa suhteessa ollutta joustavuutta tavoitteiden täyttämisen suhteen”, kuvailee projektin etenemistä Ruotsalainen.

Kehitysprojektista Heini Koskenvuorelle jäi mieleen hyvä keskinäinen yhteistyö. PSSHP:llä on teknistä osaamista, mutta ennen kaikkea toiminnallista tuntemusta ja Istekillä taas vahvaa teknistä osaamista. Näitä yhdistämällä saatiin erittäin hyvin yhteen toimiva tiimi, jossa eri ihmisillä oli erilaisia vahvuuksia. Yhdessä keskustelemalla ja keksimällä saatiin asioita ratkaistua. Ryhmä hitsautui tiiviisti yhteen ja työsti yhteistä tekemistä ”sata lasissa”, sitoutui tekemiseen, ymmärsi ja ymmärrytti toisiaan ja tätä keskustelua käytiin koko ajan.

Ohjausryhmä, joka vastasi projektista ja sen onnistumisesta, arvioi sisällöllisten tavoitteiden täyttyneen hyvin ja totesi projektiryhmän toteuttaneen jokaisen vaatimuksen yhdessä sovitun mukaisesti.

Ruuhkamittari - lähes reaaliaikainen tilannekuva päivystyspoliklinikan jonoista

KYSin ruuhkamittari perustuu täysin moderniin data-analytiikkaan ja ennustaa potilasmäärän kehittymistä päivystyspoliklinikalla 15 minuutin välein. Ennustemallissa erottuvat eri potilasryhmät ja  siellä olevat vasteajat. Tiedon avulla voidaan KYSissä ohjata toiminnan resursseja sinne, missä niitä eniten tarvitaan.

Kansalaisille ruuhkamittari on tarkoitus julkaista internetissä myöhemmin, jolloin päivystykseen tulossa olevat voivat lähes reaaliaikaisesti arvioida odotettavissa olevaa jonotustilannetta.

 

Assi - tunnuslukuja

- tietovarastossa käsiteltävän datan rivimääriä n. 600 miljoonaa riviä
- tietolähteitä 15 eri tietojärjestelmästä
- kuutioita 9 kpl, esim. talousennuste-, toiminta- ja tuloskorttikuutiot
- mittareita n. 200 kpl
- kiintolevytila tietokannoissa n. 350 GB ja kuutioissa n. 80 GB

Uuden tietovaraston ja alustaratkaisun hyödyt ammattilisille

- mahdollistaa ajantasaisen ja helposti tulkittavan tiedon saamisen
- tietovirrasta kyetään seulomaan olennaiset asiat hyödynnettäväksi toiminnan kehittämiseen sekä helpottamaan päätöksentekoa
- nykyaikainen, kestävä, ylläpidettävä ja laajennettava sekä alusta tulevaisuuden raportoinnille
- mahdollistaa porautumisen tietoihin, tapahtumien tasoisen ja ajantasaisen tiedon sekä visuaalisen tiedon esittämisen
- joustava raporttien työstäminen ja mahdollisuus laatia niitä itse
- tietojen mallintaminen yhdenmukaiseen muotoon mahdollistaa kansallisella tasolla tietojen vertailukelpoisuuden ja hyödynnettävyyden eri tilanteissa ja päätöksenteon tukena
- mahdollistaa uudenlaisten sovellutuksien rakentamisen tiedolla johtamisen tueksi


06.10.2017

|

Kategoriat: AmmattilaisetJaa sivu somessa: